Raport inspektorów nadzoru szkolnictwa OFSTED

RAPORT OFSTED
Szkoła Summerhill

(wersja skrócona)
(Pełny raport w wersji polskiej dostępny na www.summerhill.pl)

Daty inspekcji: 5–6 października 2011
Inspektor raportujący: John Seal HM
Ta publikacja jest dostępna w pełnej wersji w oryginale pod adresem: www.ofsted.gov.uk/publications/090070.

WYNIKI INSPEKCJI 

Szkoła Summerhill zapewnia dobry poziom edukacji. Wypełnia wszystkie wytyczne dla niezależnych szkół. Szkoła wypełnia swoje cele z dużym sukcesem. Mocnymi stronami szkoły jest przede wszystkim wybitny rozwój duchowy, moralny, społeczny oraz kulturalny uczniów. Zachowanie podopiecznych jest wyśmienite. Program, nauczanie oraz ocenianie są na dobrym poziomie. Szkoła wypełnia krajowe standardy dla placówek z internatem, a efektywność doświadczeń życia w społeczności szkolnej jest wybitna.
Dobry program jest oparty na efektywnych spisanych wytycznych i schematach pracy. Planowanie lekcji ze wszystkich przedmiotów jest prowadzone w sposób jasny z wykorzystaniem podziału na jednostki, dla których wyznaczone są klarowne cele i środki. Wybitną cechą planowania zajęć jest niebywałe dostosowanie do indywidualnych potrzeb uczniów, włączając tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i/lub niepełnosprawnościami. Fundamentalnym aspektem programu jest założenie, że proces uczenia odbywa się zarówno podczas lekcji, jak i poza nimi. Uczniowie mają swobodę w podjęciu decyzji o uczestnictwie w lekcjach. Jeśli nie zdecydują się na udział w lekcji, uczniowie mogą zaangażować się w jakiekolwiek zajęcie zgodne z ich zainteresowaniami. Podopieczni mogą brać udział m.in. w kręceniu filmów, organizacji i wystawianiu inscenizacji i uczeniu się różnych języków. Mogą zaangażować się w zajęcia fizyczne takie jak: skakanie na trampolinie, jazda na desce, jazda na rowerach, wspinanie się na drzewa. Edukacja w zakresie rozwoju osobowości, rozwoju umiejętności społecznych oraz promocji zdrowia jest promowana w sposób bardzo dobry. Uczniowie mają możliwość dyskutowania, wyboru i samodzielnego inicjowania różnorodnych zajęć sportowych w zakresie edukacji wychowania fizycznego. Co stanowi dodatkową możliwość spędzania aktywnego czasu ponad zajęcia już dostępne (takie jak: piłka nożna, koszykówka oraz inne wykorzystujące sportowe wyposażenie szkoły). Umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej są wprowadzane wysokim poziomie, co daje uczniom możliwość zdobywania odpowiednich kwalifikacji. Prawie wszyscy podopieczni przystępują do egzaminów GCSE.
Uczniowie mają bardzo dogłębne rozumienie nauki związanej z pracą. Zarówno w szkole, jak i w internacie uczniowie przyjmują ważne role i biorą na siebie odpowiedzialność za społeczność Summerhill, co stanowi nieodłączną część filozofii szkoły. 

Ocena nauczanie wypada dobrze. Nauczanie nie jest nigdy poniżej poziomu, choć prezentuje też pewne niezwykłe cechy. Podstawą procesu edukacyjnego jest wzajemne i nakierowane na współpracę relacje między nauczycielami a uczniami. Prowadzi to do tworzenia zajęć ściśle dopasowanych do indywidualnych potrzeb, zdolności i zainteresowań uczniów. W rezultacie wszyscy uczniowie mają szansę nabyć i rozwinąć miłość do uczenia się oraz zainteresowanie światem. Nauczyciele wykorzystują swoją wiedzę z zakresu poszczególnych przedmiotów, aby w sposób subtelny i umiejętny dotrzeć do swoich uczniów. W konsekwencji podopieczni zostają zaabsorbowani daną tematyką i wykonywanymi zadaniami, co pozwala na osiągnięcie dobrych postępów w uczeniu się zarówno w trakcie lekcji, jak i podczas innych zajęć, które sobie wybiorą. 

Duchowy, moralny, społeczny i kulturalny rozwój uczniów jest w dalszym ciągu oceniany jako wybitny. Uczniowie mają nadzwyczaj pozytywny stosunek do swojej szkoły, zarówno pobytu w internacie, jak i edukacji. Są dumni z bycia „Sumerhillians”. Ich duma przekłada się na chęć promowania filozofii szkoły podczas narodowych i międzynarodowych wydarzeń związanych z edukacją. Obecność jest powyżej średniej (także dla uczniów nie mieszkających w internacie). Cele i filozofia placówki dotycząca odpowiedzialności za własne życie oraz proces uczenia się, wspiera ich rozwój jako dojrzałego i odpowiedzialnego stosunku do funkcjonowania w społeczeństwie. Sercem szkoły są demokratyczne procedury zarządzania nią. Kluczowymi cotygodniowymi wydarzeniami są spotkania społeczności szkolnej: uczniowie i pracownicy spotykają się na zasadzie równości, aby dzielić się i dyskutować informacje oraz podejmować decyzje dotyczące społeczności szkolnej. Podczas tych spotkań uczniowie wykazują się dużymi umiejętnościami w przyjmowaniu na siebie takich ról jak: Przewodniczący, Sekretarz i Rzecznik. Podczas spotkań dyskutowane są trudne kwestie, takie jak sposoby reagowania na zaistniałe, nieliczne, niestosowne zachowanie pewnych jednostek. Incydenty te są dyskutowane, a następnie odbywa się głosowanie nad konsekwencjami. Podopieczni rozwijają w sobie jasną wizję tego jak kierować swoim życiem, a w szkole panuje namacalna atmosfera tolerancji i harmonii. Jako przykład można przytoczyć fakt, że uczniowie z różnych krajów uczą się i żyją ramię w ramię, często pomagając sobie nawzajem podczas nauki różnych języków (w tym języka angielskiego). Dzięki swojej demokratycznej orientacji placówka zapewnia wychowankom doskonałe zrozumienie funkcjonowania instytucji i usług społecznych funkcjonujących w Anglii. Także w trakcie lekcji uczniowie są zachęcani do tego by odkrywać zasady podejmowania decyzji w Parlamencie.

Jakość edukacji

wyśmienity
dobry
satysfak-cjonujący
niedosta-
teczny
Ogólna jakość świadczeń edukacyjnych.

X


Stopień w jakim program oraz inne zajęcia odpowiadają zróżnicowanym potrzebom i zainteresowaniom uczniów.

X


Efektywność nauczania i ewaluacji w stosunku do zróżnicowanych potrzeb wychowanków.

X


Poziom rozwoju uczniów w procesie uczenia się.

XDuchowy, moralny, społeczny i kulturalny rozwój uczniów

wyśmienity
dobry
satysfak-cjonujący
niedosta-
teczny
Jakość świadczeń na rzecz duchowego, moralnego, społecznego i kulturalnego rozwoju uczniów.
XZachowanie wychowanków.
X
Dobrobyt, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków

wyśmienity
dobry
satysfak-cjonujący
niedosta-
teczny
Całokształt promocji i zapewnienia dobrostanu, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
X
Ogólna efektywność funkcjonowania internatu

wyśmienity
dobry
satysfak-cjonujący
niedosta-
teczny
Ogólna efektywność funkcjonowania internatu.
XWyniki dla lokatorów.
XJakość aprowizacji oraz troski w internacie.
XBezpieczeństwo lokatorów internatu.
XPrzywództwo i zarządzanie w internacie.
X
Pełny raport w wersji polskiej dostępny na www.summerhill.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz